PROVOZNÍ ŘÁD

1.    Při příjezdu do ubytování se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský  průkaz nebo cestovní pas).
2.    Host při nástupu obdrží klíč od pokoje a od hlavních dveří. Prosíme, ve vlastním zájmu zamykejte objekt, který slouží pouze pro  ubytované hosty, kteří mají také klíče jako Vy. Při ztrátě, nebo jiném poškození klíčů je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč.
3.    Pobyt začíná v 14°°hod. nástupního dne (nebo podle dohody) a končí v 10°°hod. konečného dne pobytu. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu (pokud není domluveno jinak).
4.    Host zodpovídá za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení a to v plném rozsahu (za poškození inventáře se považuje také vaření na pokoji nebo kouření v objektu).
5.    V pokoji nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
6.    V pokojích není dovoleno používat vlastních spotřebičů, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) a osobní počítače.
7.     Na pokojích nevařte, nejsou k tomuto účelu vybavené. Pro přípravu pokrmů můžete využít zařízení  kuchyňky  v přízemí.
8.    Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.
9.    Na pokojích a ve všech interiérech ubytování je přísně zakázáno kouřit! Host je povinen chovat se v objektu tak, aby nevznikl požár.
10.    Rodiče (popř. zák. zástupci) odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech i v jeho venkovní části.
11.    V době od 22 hod. do 6 hod. je v objektu, včetně venkovních prostor, režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem.
12.    Domácí mazlíčky prosím nechejte doma.
13.    Host je povinen uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku.
14.    Není povoleno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování.
15.    Při ukončení pobytu host předá pokoj pověřené osobě.
16.    Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel ubytování právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a to bez náhrady (za hrubé porušení se považuje opakované porušování nočního klidu, ničení movitých a nemovitých částí objektu, hrubé a nevhodné chování k ostatním hostům a k provozovateli).
17.    Provozovatel uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

Krásnou dovolenou a příjemný pobyt Vám přeje rodina Šenkýřová.